Sopot, 2020-07-11

Członkowie Stowarzyszenia Wspieramy Młode Talenty Sportowe

Zgodnie z §18 statutu Stowarzyszenia Wspieramy Młode Talenty Sportowe Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków, że zwołuje na  25 lipca 2020 o godzinie 19.00 w Rewie Walne Zgromadzenie Członków, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Sprawozdanie zarządu z działalności w roku 2019, wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z przeprowadzonych czynności, wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 oraz o udzielenie absolutorium członkom zarządu.
3. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
4. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu.
5. Propozycja zmiany statutu, uchwalenie zmian Statutu.
6.Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Uchwalenie głównych kierunków działalności statutowej na 2020 rok
a) deklaracja udziału w zaplanowanych imprezach/zawodach poszczególnych zawodników
b) deklaracja rodzaju wsparcia pracy stowarzyszenia przez poszczególnych członków – rodziców
c) budżet- ile mamy, ile możemy pozyskać.
8.Dyskusja.
9.Przyjęcie wniosków i postulatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
10.Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informuję iż w przypadku braku wymaganego kworum, zgodnie z §18 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia wyznaczony zostaje drugi termin Walnego Zgromadzenia na godzinę 20.00, 25 lipca 2020 w Rewie.

W imieniu Zarządu
Łukasz Damasiewicz
Prezes Stowarzyszenia